Disclaimer

Beleggingsaanbieding.nl

De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Beleggingsaanbieding.nl kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

De informatie welke u via de website van Beleggingsaanbieding.nl wordt aangeboden is geheel vrijblijvend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Beleggingsaanbieding.nl of gelieerde bedrijven echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts dan tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Beleggingsaanbieding.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Beleggingsaanbieding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Beleggingsaanbieding.nl heeft het absolute streven om de website permanent beschikbaar te hebben. Beleggingsaanbieding.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele (mogelijke) gevolgen als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website van Beleggingsaanbieding.nl

De informatie die via de website van beleggingsaanbieding.nl wordt aangeboden is met uiterste zorg samengesteld en wordt als zodanig onderhouden. Beleggingsaanbieding.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het ontstaan van schade, verlies, gederfde winst en alle andere voor gebruiker negatieve effecten als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die kunnen worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Het down/ uploaden en gebruiken van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van gebruiker.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Beleggingsaanbieding.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers/ bezoekers van de website Beleggingsaanbieding.nl zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, met de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Beleggingsaanbieding.nl verzoekt u alle gegevens die u verzend naar www.beleggingsaanbieding.nl naar juistheid en volledigheid te controleren. De informatie welke u verstrekt dient rechtsgeldig te zijn en mag geen enkele inbreuk vormen op de rechten van derden. Beleggingsaanbieding.nl behoudt het volledige recht om de inhoud van de website en de tekst van deze disclaimer op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen en/ of uit te breiden.

De gebruiker van de site van Beleggingsaanbieding.nl aanvaardt de volledige inhoud van deze disclaimer. Beleggingsaanbieding.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Beleggingsaanbieding.nl te weigeren, te beperken of geheel te ontnemen.

 

 

 

Zoek objecten