Algemene voorwaarden

Beleggingsaanbieding.nl 

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Beleggingsaanbieding.nl

 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderscheiden hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden zijn op een Opdracht van toepassing krachtens overeenkomst dan wel wanneer Beleggingsaanbieding.nl en/of gelieerde entiteiten er redelijkerwijze van uit mag gaan dat de ingevolge een Opdracht aangeboden of verrichte Diensten onder het betreffende hoofdstuk vallen. Indien de inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden conflicteren, prevaleert de inhoud van de Opdrachtbevestiging. Indien de inhoud of uitleg van de hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert het hoofdstuk dat het meest specifiek op de Diensten van toepassing is. Derhalve heeft het bepaalde in hoofdstuk B voorrang op het bepaalde in hoofdstuk A wanneer hoofdstuk B van toepassing is, en heeft het bepaalde in hoofdstuk C voorrang op het bepaalde in hoofdstukken A en B wanneer hoofdstuk C van toepassing is.

Definities:

“Algemene Voorwaarden” betekent het bepaalde in dit document.

 “Claim” betekent een (rechts)vordering van welke aard ook (wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins). “Cliënt” betekent de natuurlijke of rechtspersoon met wie Beleggingsaanbieding.nl als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aangaat. “Communicaties aan Cliënt” betekent alle door een Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten uit hoofde van een Opdracht verstrekte informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de verstrekking plaatsvindt; daaronder zijn mede begrepen door Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en vervaardigde (concept) rapportages, (concept) memoranda en (concept) adviezen. “Deliverables” betekent de in de Opdrachtbevestiging genoemde prestaties, resultaten, leveringen en andere werkproducten die door Beleggingsaanbieding.nl uit hoofde van de Opdracht aan Cliënt geleverd (moeten) worden.

“Diensten” betekent de diensten en de Deliverables als omschreven in de Opdrachtbevestiging.

“Hulppersoon” betekent een derde (niet zijnde Beleggingsaanbieding.nl of behorende Entiteit) aan wie Beleggingsaanbieding.nl een of meer Diensten heeft uitbesteed.

“Informatie” betekent informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of Vertrouwelijke Informatie ontvangen van Cliënt of van derden op verzoek van Cliënt. “Opdracht” betekent de Opdrachtbevestiging en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden. “Opdrachtbevestiging” betekent de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Beleggingsaanbieding.nl en eventuele andere bijlagen daarbij, maar met uitzondering van de toepasselijke Algemene Voorwaarden. “Overige Ontvangers” betekent een of meer personen of organisaties (niet zijnde Cliënt) die in de Opdrachtbevestiging of later met wederzijdse instemming door Beleggingsaanbieding.nl en Cliënt schriftelijk zijn aangewezen als ontvanger van een Deliverable of van een Communicatie aan Cliënt. “Adviseur” betekent iedere adviseur van Cliënt die advies aan Cliënt verleent en voor wie de inhoud van de door Beleggingsaanbieding.nl verstrekte Communicaties aan Cliënt relevant kan zijn bij de advisering aan Cliënt. Hiervan zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten kredietverleners of overige financiële instellingen die deelnemen of overwegen deel te nemen aan de financiering van een transactie waarop de Opdrachtbevestiging betrekking heeft. “Schade” betekent alle Claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voorvloeien uit de Opdracht of de Diensten. “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.

 1. Toepasselijkheid en gehele overeenkomst

(a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en Beleggingsaanbieding.nl, behoudens voor zover de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

(b) De Opdracht vormt de gehele overeenkomst tussen Cliënt en Beleggingsaanbieding.nl met betrekking tot de diensten. Al hetgeen vóór de totstandkoming van de Opdrachtbevestiging is voorgevallen en besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de Opdracht, tenzij datgene specifiek in de Opdrachtbevestiging is opgenomen. De Opdracht treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van de Opdracht. Wijzigingen in de Opdracht zijn uitsluitend geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de omvang van de Diensten als omschreven in de Opdrachtbevestiging door partijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder begrepen per e-mail of per fax. Alle Opdrachten worden aangegaan onder de voorwaarde van voorafgaande identificatie en – voor zover vereist – verificatie van de Cliënt en diens vertegenwoordigers alsmede andere toetsing zoals vereist bij of krachtens Nederlandse en buitenlandse wetgeving en beroeps- en gedragsregels. Wanneer Beleggingsaanbieding.nl reeds een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt (b.v. door informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste advies te verlenen), treedt de Opdracht in werking met ingang van de aanvang van die werkzaamheden en zal Cliënt Beleggingsaanbieding.nl die inspanningen vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Opdracht tot stand komt.

(c) De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Cliënt en Beleggingsaanbieding.nl ondertekende Opdracht-bevestiging door Beleggingsaanbieding.nl is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop Beleggingsaanbieding.nl de werkzaamheden heeft aangevangen.

(d) Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

(e) De Opdracht geldt uitsluitend tussen Cliënt en Beleggingsaanbieding.nl met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Beleggingsaanbieding.nl kan bij de uitvoering van de Opdracht andere Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en of – met toestemming van Cliënt – Hulppersonen betrekken.

(f) Cliënt kan uitsluitend Beleggingsaanbieding.nl aanspreken uit hoofde van de Opdracht. Partijen zijn beide onafhankelijke contractspartijen en zijn niet aan te merken als elkanders vertegenwoordiger, distributeur, (joint-venture) partner, mede-eigenaar of vermogensbeheerder. Beleggingsaanbieding.nl kan uitsluitend als vertegenwoordiger van Cliënt optreden op grond van een door beide partijen ondertekende, schriftelijke volmacht.

(g) Beleggingsaanbieding.nl blijft jegens Cliënt verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Opdracht, met inbegrip van Diensten die door een Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten of door een Hulppersoon zijn verricht. Voor zover zulks ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, zal geen enkele Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten  (behoudens Beleggingsaanbieding.nl) of Hulppersoon aansprakelijk zijn jegens Cliënt en zal Cliënt op geen enkele wijze een Claim instellen jegens een Beleggingsaanbieding.nl Entiteit (behoudens Beleggingsaanbieding.nl) of een Hulppersoon in verband met de Opdracht. Beleggingsaanbieding.nl Entiteiten en Hulppersonen kunnen zich als begunstigden beroepen op bepalingen in de Opdracht. Behoudens Beleggingsaanbieding.nl Entiteiten kunnen personen die geen partij zijn bij de Opdracht geen nakoming vorderen van het bepaalde in de Opdracht. De Opdracht kan zonder toestemming van derden worden gewijzigd.

(h) Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn Beleggingsaanbieding.nl. En/ of gelieerde entiteiten en niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een andere Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten . Elke Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten is een zelfstandige, onafhankelijke juridische eenheid die activiteiten verricht onder de naam “Beleggingsaanbieding.nl”, “ of onder een daaraan gerelateerde naam; de Diensten worden verricht door Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en

(i) Wanneer Cliënt en de materieel belanghebbende bij de uitvoering van de opdracht twee verschillende natuurlijke of rechtspersonen zijn en de één een aandeelhouder, eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of Groepsmaatschappij is van de ander, garandeert Cliënt dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemt (instemmen) met het bepaalde in de Opdracht, bij gebreke waarvan Cliënt Beleggingsaanbieding.nl vrijwaart van alle Schade voortvloeiende uit de schending van deze garantie.

2 Verplichtingen partijen

2.a Verplichtingen van Cliënt

(i) Cliënt is zelfverantwoordelijk voor het vaststellen dat de (aard en omvang van de) Diensten in

overeenstemming zijn met diens behoefte.

(ii) Cliënt is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Diensten door Beleggingsaanbieding.nl. Deze medewerking houdt onder meer in dat Cliënt tijdig de benodigde faciliteiten en medewerkers ter beschikking stelt, tijdig de benodigde gegevens en informatie verstrekt en, indien van toepassing, toegang verleent tot de locatie van Cliënt. Cliënt is zelfverantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn medewerkers en gemachtigden, voor

een tijdige en rechtmatige verwerking en verstrekking c.q. ter beschikking stelling van juiste en volledige informatie en gegevens door of namens Cliënt aan Beleggingsaanbieding.nl (waaronder begrepen alle financiële gegevens en overzichten), alsmede voor de uitvoering van adviezen die als onderdeel van de Diensten zijn verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, mag Beleggingsaanbieding.nl zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Cliënt verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn verwerkt en verkregen en dat Beleggingsaanbieding.nl daarvan gebruik mag maken. Beleggingsaanbieding.nl is voor haar dienstverlening afhankelijk van een tijdige uitoefening van de verantwoordelijkheden van Cliënt en van tijdig door Cliënt genomen beslissingen en verleende goedkeuringen in verband met de Diensten. Beleggingsaanbieding.nl mag vertrouwen op alle beslissingen en goedkeuringen van Cliënt. Cliënt is gehouden Beleggingsaanbieding.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Diensten van belang kunnen zijn.

(iii) Cliënt is uitsluitend zelfverantwoordelijk voor onder meer het navolgende:

(a)        het nemen van alle zakelijke beslissingen en de vervulling van alle bestuursfuncties in de onderneming van Cliënt;

(b)        het aanwijzen van een of meer personen, bij voorkeur op senior managementniveau, die over de juiste vaardigheden, kennis en/of ervaring beschikken om toezicht te houden op (de uitvoering van) de Diensten;

(c)        het beoordelen van de toereikendheid en de resultaten van de Diensten;

(d)        het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Diensten;

(e)        het invoeren en in stand houden van een stelsel van interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten, alsmede

(f)         het naleven van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op de (activiteiten van) Cliënt.

(iv) Cliënt is verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, ook in het kader van het aan Beleggingsaanbieding.nl verstrekken en ter beschikking stellen van (persoons-) gegevens met betrekking tot zijn personeel, zijn afnemers of derden, en ook indien deze (persoons-) gegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Cliënt aan Beleggingsaanbieding.nl worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

(v) Tenzij in de Opdrachtbevestiging andere afspraken zijn gemaakt, gaat Cliënt ermee akkoord dat de Deliverables geacht worden door Cliënt te zijn geaccepteerd (en de Diensten of het desbetreffende gedeelte geacht worden/wordt

te zijn afgerond) zodra 30 dagen zijn verstreken na oplevering bij oplevering in definitieve vorm, dan wel zodra Cliënt daarvan voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt, indien dit eerder plaatsvindt.

 

2.b Verplichtingen van Beleggingsaanbieding.nl

(i) Beleggingsaanbieding.nl neemt krachtens een Opdracht uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Beleggingsaanbieding.nl zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam dienstverlener.

(ii) Beleggingsaanbieding.nl zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten volgens de in de Opdrachtbevestiging, dan wel in andere door Beleggingsaanbieding.nl schriftelijk geaccordeerde stukken vermelde planning te verrichten. Tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle door Beleggingsaanbieding.nl en/of door Cliënt genoemde data voor de Diensten het karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn.

(iii) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Beleggingsaanbieding.nl geen advies omtrent de financiële, boekhoudkundige verwerking van transacties die uit de Diensten voortvloeien en is Beleggingsaanbieding.nl niet verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving in verband met de Diensten.

(iv) Indien de Diensten mede omvatten een advies over de interpretatie of toepassing van wet- en regelgeving, zal dat uitsluitend betrekking hebben op de schriftelijk aangegeven rechtsgebieden of het schriftelijk aangegeven rechtsgebied.

(v) Beleggingsaanbieding.nl kan tijdens de uitvoering van de Diensten mondeling ideeën uitwisselen met Cliënt dan wel Deliverables in concept aan Cliënt tonen. De definitieve, schriftelijk aan Cliënt verstrekte versie van een dergelijk concept of mondeling advies, vervangt alle eerdere concepten of mondelinge adviezen. Indien Cliënt zich baseert dan wel vertrouwt op, dan wel zich bij een handelen of nalaten laat leiden door een concept of mondeling advies geschiedt zulks geheel voor eigen rekening en risico.

(vi) Van Beleggingsaanbieding.nl kan niet worden verwacht of verlangd dat zij kennis heeft van informatie die bekend is bij andere professionals welke niet bij de uitvoering van de Diensten ingevolge de betreffende Opdracht betrokken zijn.

 

(vii) Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Beleggingsaanbieding.nl niet verplicht om rekening te houden met gebeurtenissen die na de datum van de afronding van de Diensten plaatsvinden dan wel om Deliverables te actualiseren

(viii) Indien bepaalde wet- of regelgeving, een toezicht kader of een gedragscode van toepassing zijn voor de professional(s) die op grond van de Opdracht werkzaamheden verricht(en), maken de desbetreffende regels deel uit van de Opdracht. Cliënt verklaart de daaruit voor Beleggingsaanbieding.nl voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

 1. Honorarium en betaling van facturen (excl. vastgoed/ onroerend goed- transacties)

(a) Beleggingsaanbieding.nl heeft recht op de vergoeding conform de Opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze vergoeding niet (alleen) afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van Beleggingsaanbieding.nl

(b) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en overige door Beleggingsaanbieding.nl in verband met de Opdracht gemaakte kosten afzonderlijk aan Cliënt in rekening worden gebracht.

(c) Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is Beleggingsaanbieding.nl gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mogen in voorkomende gevallen de Opdracht – zonder

terugwerkende kracht – ontbinden.

(d) De facturen van Beleggingsaanbieding.nl zijn na verzending aan Cliënt direct opeisbaar. Indien zij binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag Beleggingsaanbieding.nl de wettelijke rente in rekening brengen. Onverminderd haar overige rechten is Beleggingsaanbieding.nl gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien zij niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. Cliënt zal alle over of in verband met de facturering van de Diensten geheven belastingen betalen, zoals omzetbelasting.

(e) Iedere begroting voor Diensten is gebaseerd op een inschatting van Beleggingsaanbieding.nl omtrent de omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten in de Opdrachtbevestiging. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, zal een begroting worden aangepast, bijvoorbeeld

wanneer de Diensten complexer blijken te zijn of meer tijd kosten dan verwacht.

(f) Voor betaling van facturen uit hoofde van een gezamenlijk verstrekte Opdracht zijn de Cliënten hoofdelijk aansprakelijk.

(g) Beleggingsaanbieding.nl is gerechtigd van Cliënt te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Beleggingsaanbieding.nl te bepalen vorm. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Beleggingsaanbieding.nl gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan Beleggingsaanbieding.nl uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

(h) Inzake de advies-/ werkzaamheden betrekking hebben op een vastgoedtransactie vergoedt de opdrachtgever de kosten die ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij o.a. aan promotiekosten (waaronder inbegrepen kosten voor projectborden, advertentiekosten, lichtdrukkosten van tekeningen, (kleuren)brochures e.d.) en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijv. kosten voor de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van promotiekosten en de omvang ervan dient Beleggingsaanbieding.nl tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. De verschuldigdheid geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins. Onverminderd het in artikel 3 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteit een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspra(a)k(en), gelijk aan tenminste 25% van de courtage (passend bij laatst gehanteerde vraagprijs) en/of anderszins schriftelijk en tussen beide partijen overeengekomen vergoeding, maar bedraagt tenminste EUR 5.000,00 te vermeerderen met BTW.

 1. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten met betrekking tot registergoederen

4a. Opdracht

(a) Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en/ of het verlenen van andere (advies-) werkzaamheden.

(b) Beleggingsaanbieding.nl draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen welke hier betrekking op hebben.

(c) Beleggingsaanbieding.nl onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed en/ of overige werkzaamheden terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat Beleggingsaanbieding.nl aan die opdrachtgever een dienst verleent (met betrekking tot onroerend goed) ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Beleggingsaanbieding.nl met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met Beleggingsaanbieding.nl wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever Beleggingsaanbieding.nl terzake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever Beleggingsaanbieding.nl de haar verleende opdracht met betrekking tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers terzake geen keuze kunnen maken, is Beleggingsaanbieding.nl bevoegd om te kiezen.

(d) De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Beleggingsaanbieding.nl in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

(e) De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Beleggingsaanbieding.nl bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.

De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan , Beleggingsaanbieding.nl behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Beleggingsaanbieding.nl om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden, waaronder bijvoorbeeld zittende huurders, zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar Beleggingsaanbieding.nl De opdrachtgever zal nimmer, zonder schriftelijke goedkeuring, persoonlijk of schriftelijk contact zoeken met de door Beleggingsaanbieding.nl B.V aangebrachte partijen, dit kan bijvoorbeeld zijn een koper. huurder, financier, etc.

(f) Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage en/of vergoeding verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

(g) Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:

 • vervulling;
 • intrekking door de opdrachtgever;
 • teruggaaf door Beleggingsaanbieding.nl B.V.

Beleggingsaanbieding.nl heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende

of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door Beleggingsaanbieding.nl is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

 • de onder artikel B. 5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
 • verstoring van de relatie tussen Beleggingsaanbieding.nl en opdrachtgever.

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 5b tot en met 5h. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 5h.

(h) Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven en/of te houden is de opdrachtgever volledige overeengekomen courtage en/of vergoeding verschuldigd.

 1. Courtagevergoeding bij vastgoedtransacties

(a) De opdrachtgever is aan Beleggingsaanbieding.nl courtage en/ of vergoeding verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur c.q. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft) en/ of overeengekomen werkzaamheden succesvol door Beleggingsaanbieding.nl zijn afgerond. Dit geldt ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt geveild. De courtage en/ of overeengekomen vergoeding is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst niet het gevolg is van door Beleggingsaanbieding.nl verleende diensten.

(b) De opdrachtgever is eveneens courtage en/ of overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel Bf of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van twaalf maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Beleggingsaanbieding.nl de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.

(c) Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Beleggingsaanbieding.nl op courtage onverlet.

(d) De courtage en/ of vergoeding die opdrachtgever aan Beleggingsaanbieding.nl verschuldigd is wordt vastgelegd in de tot stand gekomen opdracht. Het bedrag van de courtage en/ of vergoeding is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Beleggingsaanbieding.nl en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

(f) Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de overeengekomen werkzaamheden door Beleggingsaanbieding.nl betrekking heeft danwel het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

(g) Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage en/ of enige vergoeding verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage en/ of vergoeding worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

(h) Ingeval Beleggingsaanbieding.nl door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.

(i) De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. Partijen kunnen ook anders overeenkomen. In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand op de momenten zoals beschreven in de artikelen 4h en 5f, tenzij partijen in die gevallen ook anders schriftelijk overeenkomen. De kosten zoals omschreven in artikel 3 kunnen tussentijds gefactureerd worden.

 1. Duur en beëindiging

(a) De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de Opdracht.

(b) Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, waaronder mede begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of over de duur van een project, kan de Opdracht te allen tijde door ieder der partijen en ongeacht de aanwezigheid van een tekortkoming worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Indien een partij de uit de Opdracht voortvloeiende verbintenissen niet of niet geheel nakomt, kan zij beëindiging als bedoeld in de vorige volzin voorkomen door haar verplichtingen alsnog na te komen binnen een redelijke termijn, indien dit redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd.

Voorts kan de Opdracht onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere partij (i) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) failliet is verklaard, (iii) in verzuim raakt , dan wel (iv) het vrije beheer over een aanmerkelijk gedeelte van haar vermogen verliest.

(c) Beleggingsaanbieding.nl is gerechtigd de Opdracht onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt, indien Beleggingsaanbieding.nl constateert dat (a) de overheid, een toezichthoudende instantie, een beroeps- organisatie of een bestuursorgaan nieuwe wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande wet of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als gevolg waarvan de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk onwettig of anderszins onrechtmatig zou zijn dan wel in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of beroepsregels, dan wel indien (b) omstandigheden zodanig zijn gewijzigd (met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingen in de zeggenschap over Cliënt of over een of meer Groepsmaatschappijen van Cliënt) dat de uitvoering van de Opdracht door Beleggingsaanbieding.nl geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig zou zijn of in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of beroepsregels.

(d) Beëindiging van de Opdracht heeft geen terugwerkende kracht. Ingeval van beëindiging van de Opdracht is Cliënt aan Beleggingsaanbieding.nl een vergoeding verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte Diensten en gemaakte kosten. Dit laat onverlet het eventuele recht van Cliënt op schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming van Beleggingsaanbieding.nl . Bedragen die door Beleggingsaanbieding.nl in rekening zijn gebracht in verband met reeds vóór de beëindiging verrichte Diensten, zijn op het moment van beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

 1. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

(a) Behoudens het hierna bepaalde of voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, zullen Deliverables in materiële vorm – onder opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen door Beleggingsaanbieding.nl – eigendom worden van Cliënt en met inachtneming van de overige bepalingen in

de Opdracht door Cliënt gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd.

(b) Voor zover Beleggingsaanbieding.nl haar eigendom (waaronder mede begrepen hardware of software van Beleggingsaanbieding.nl ) aanwendt in verband met de uitvoering van de Diensten ingevolge de Opdracht, blijft deze het eigendom van Beleggingsaanbieding.nl en verkrijgt Cliënt geen enkel recht daarop, behoudens het uitdrukkelijk in het vorig lid verleende gebruiksrecht. Ongeacht enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden (i) is uitsluitend Beleggingsaanbieding.nl rechthebbende van alle eigendoms- en overige rechten op en belanghebbende, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten op grond van alle auteurs-, octrooi- en overige intellectuele eigendomsweten

regelgeving en (ii) is Beleggingsaanbieding.nl gerechtigd zaken toe te veranderen, te wijzigen, bekend te maken en anderszins te exploiteren (waaronder mede begrepen het leveren van diensten, programmatuur of materiaal aan andere opdrachtgevers).

(c) Beleggingsaanbieding.nl gaat niet akkoord met bepalingen die uitgelegd kunnen worden als een verbod op of een beperking van haar recht om (i) volledig naar eigen inzicht advies- of overige diensten van welke soort of aard dan ook te leveren aan welke andere natuurlijke of rechtspersonen dan ook, dan wel om (ii) materiaal voor zichzelf of voor derden te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met Deliverables ontwikkeld in verband met de Opdracht, ongeacht de gelijkenis daarvan met die Deliverables, zulks onverminderd haar geheimhoudings- verplichtingen voortvloeiend uit artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

(a) Uit de Opdracht vloeit geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor Schade voort, indien:

(i) in een onherroepelijk vonnis de aansprakelijkheid van een Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten wegens opzet of bewuste roekeloosheid van de desbetreffende Beleggingsaanbieding.nl. En/ of gelieerde entiteiten  wordt vastgesteld; dan wel

(ii) sprake is van enig andere aansprakelijkheid die rechtens niet beperkt of uitgesloten kan worden.

(b) Beleggingsaanbieding.nl , Hulppersonen en Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en die bij de uitvoering van de Diensten betrokken zijn, zijn jegens Cliënt slechts aansprakelijk voor Schade tot een bedrag van maximaal eenmaal de vergoeding(en) die Cliënt uit hoofde van de desbetreffende Opdracht aan Beleggingsaanbieding.nl heeft betaald tot een maximum van de vergoeding(en) die op grond van de desbetreffende Opdracht over een heel jaar zijn betaald.

(c) Beleggingsaanbieding.nl , Hulppersonen en Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en zijn nimmer aansprakelijk voor beperkingen in het gebruik en verlies van gegevens, commerciële overeenkomsten, goodwill, omzet of winst (ongeacht of zulks als directe of indirecte schade dan wel gevolgschade moet worden aangemerkt) en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade in verband met de Opdracht of de Diensten.

(d) Indien in een onherroepelijk vonnis wordt vastgesteld dat op het bepaalde in dit artikel 6 geheel of gedeeltelijk geen beroep kan worden gedaan, is de totale aansprakelijkheid van respectievelijk Beleggingsaanbieding.nl , Hulppersonen en andere Beleggingsaanbieding.nl  en/ of gelieerde entiteiten en voor Schade beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met de mate waarin de Schade hen ieder in hun onderlinge verhouding kan worden toegerekend, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de (eventuele) eigen schuld van eiser en met de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van derden.

(e) Beleggingsaanbieding.nl , Hulppersonen en Beleggingsaanbieding.nl  en/ of gelieerde entiteiten en zijn niet aansprakelijk voor Schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende of onvolledige informatie of documentatie door Cliënt of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Cliënt valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Beleggingsaanbieding.nl , Hulppersonen en Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten.

 1. Overmacht

Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niettijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedssfeer zijn gelegen.

 1. Vervaltermijn

Onverminderd de verplichting van Cliënt om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de Opdracht door Beleggingsaanbieding.nl , vervallen Claims van Cliënt met betrekking tot de Opdracht of de Diensten twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

 1. Geheimhouding

(a) Wanneer Beleggingsaanbieding.nl of Cliënt in verband met de Opdracht Vertrouwelijke Informatie onder zich krijgt, zal de ontvangende partij deze niet zonder toestemming van de verstrekkende partij aan derden bekendmaken met uitzondering van bekendmaking aan de eigen juridische adviseurs doch dan uitsluitend ten behoeve van het inwinnen van juridisch advies ten aanzien van de eigen rechtspositie. Het voorgaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures

(toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen), alsmede voor zover die Vertrouwelijke Informatie

(i) reeds publiekelijk toegankelijk is (waaronder mede begrepen informatie die aan een overheidsinstantie is verstrekt en openbaar toegankelijk is) anders dan als gevolg van een schending van onderhavige geheimhoudingsplicht door de ontvangende partij,

 

(ii) zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij ter beschikking is gesteld door een ander dan de verstrekkende partij, welke volgens de ontvangende partij daarmee geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende partij,

(iii) zonder geheimhoudingsverplichting ter kennis is gekomen aan de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de verstrekkende partij aan de ontvangende partij, of

(iv) door de ontvangende partij zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de terbeschikkingstelling van die informatie door de verstrekkende partij.

Ter nakoming van hun verplichtingen ingevolge dit lid 9(a) verbinden beide partijen zich om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten bij de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie van de ander als zij betrachten bij de geheimhouding van hun eigen Vertrouwelijke Informatie, waarbij in elk geval ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt betracht.

(b) Cliënt stemt ermee in dat Beleggingsaanbieding.nl. Vertrouwelijke Informatie verstrekt: (i) aan Beleggingsaanbieding.nl En/ of gelieerde entiteiten en Hulppersonen, alsmede (ii) aan de accountants, advocaten en verzekeraars van Beleggingsaanbieding.nl in verband met (mogelijke) juridische procedures, dan wel (iii) conform de geldende beroepsregels.

(c) Tijdens de uitvoering van de Diensten mogen Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten en of Hulppersonen ongehinderd vertrouwelijke Informatie uitwisselen met andere adviseurs van Cliënt.

 

(d) Cliënt erkent dat Beleggingsaanbieding.nl in verband met de uitvoering van de Diensten algemene kennis, ervaring, knowhow, vaardigheden en ideeën ontwikkelt die door haar medewerkers worden onthouden. Ongeacht enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden erkent Cliënt dat Beleggingsaanbieding.nl van deze algemene kennis, ervaring, knowhow, vaardigheden en ideeën gebruik mag maken. Cliënt stemt ermee in dat Beleggingsaanbieding.nl van of namens Cliënt ontvangen Informatie mits geanonimiseerd en niet herleidbaar tot (rechts)personen (i) gebruikt voor onderzoek- en adviesdoeleinden – waaronder mede begrepen benchmarking – en (ii) deze deelt met Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten en voor gebruik voor dezelfde doeleinden.

(e) Niets in de Opdracht zal Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten en verhinderen om aan andere opdrachtgevers diensten te verlenen (met inbegrip van diensten die overeenstemmen of vergelijkbaar zijn met de Diensten), zelfs ingeval Cliënt en deze andere opdrachtgevers tegengestelde belangen hebben, zulks op voorwaarde dat Beleggingsaanbieding.nl haar geheimhoudingsplicht in acht neemt, hetgeen inhoudt dat in voorkomende gevallen een passende scheiding wordt aangebracht tussen teams en dossiers. Voor zover Beleggingsaanbieding.nl informatie onder zich heeft waarop een geheimhoudingsplicht rust jegens een andere opdrachtgever of jegens derden, is Beleggingsaanbieding.nl niet verplicht deze informatie aan Cliënt bekend te maken of ten behoeve van Cliënt aan te wenden, ongeacht de mate van relevantie van de informatie. Wanneer een der partijen vaststelt dat een belangenverstrengeling dreigt, dient zij de wederpartij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en treden partijen met elkaar in overleg om tot een redelijke oplossing te komen.

(f) Cliënt verbindt zich de kosten te vergoeden die door een Beleggingsaanbieding.nl en/of een van haar entiteiten of door een Hulppersoon worden gemaakt ter nakoming van bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot verstrekking van informatie met betrekking tot de Diensten in een procedure die materieel gezien niet tegen de desbetreffende Beleggingsaanbieding.nl en/ of haar  gelieerde entiteit c.q. hulppersoon is gericht op voorwaarde dat Beleggingsaanbieding.nl  Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt, bij voorkeur voorafgaande aan die verstrekking, voor zover die verwittiging van de Cliënt redelijkerwijze mogelijk en juridisch toelaatbaar is.                     

(g) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beleggingsaanbieding.nl is het Cliënt niet toegestaan adviezen, memoranda en rapportages van Beleggingsaanbieding.nl of andere Deliverables aan derden te openbaren.

(h) Cliënt zal Deliverables van Beleggingsaanbieding.nl , waaronder adviezen, memoranda en rapportages uitsluitend aanwenden voor de doeleinden als vermeld in de Opdrachtbevestiging. Meer in het bijzonder is het Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsaanbieding.nl niet toegestaan Deliverables, waaronder adviezen, memoranda en rapportages te gebruiken dan wel daarnaar te verwijzen in verband met zakelijke beslissingen van derden of voor reclamedoeleinden.

(i) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle Diensten uitsluitend bestemd ten behoeve van Cliënt. De enkele omstandigheid dat een ander dan Cliënt de beschikking krijgt over een Deliverable, waaronder mede begrepen een advies, memorandum, rapportage of andere Dienst, heeft niet tot gevolg dat jegens die ander een zorgplicht of professionele relatie ontstaat of dat enige (toekomstige) aansprakelijkheid jegens die ander door Beleggingsaanbieding.nl wordt aanvaard. Dit betekent dat wanneer kopieën van Deliverables, waaronder adviezen, memoranda, rapportages of overige Diensten (of daarvan afgeleide informatie) onder toepasselijkheid van bovenvermelde uitsluitingen aan derden worden verstrekt, Beleggingsaanbieding.nl geen enkele zorgplicht of aansprakelijkheid heeft jegens deze derden dan wel jegens opvolgende ontvangers van die kopieën.

 1. Verspreiding van Deliverables of Communicaties aan Cliënt

(a) Dit artikel is van toepassing op alle door Beleggingsaanbieding.nl ingevolge een Opdracht geoffreerde of verrichte diensten, ingeval de overeengekomen Deliverable een schriftelijke of mondelinge mededeling van Beleggingsaanbieding.nl betreft die bestemd is om onder Overige Ontvangers te worden verspreid.

(b) De door Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten ingevolge de Opdracht vervaardigde Deliverables alsmede communicaties aan Cliënt mogen niet aan overige Ontvangers worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsaanbieding.nl . Toestemming van Beleggingsaanbieding.nl voor het verspreiden van Deliverables of Communicaties aan Cliënt onder specifieke derden, waaronder begrepen Overige Ontvangers, geschiedt altijd onder voorwaarde van ontvangst van een door de desbetreffende derde ondertekende brief in een voor Beleggingsaanbieding.nl aanvaardbare vorm waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de Deliverable of Communicatie aan Cliënt aan de ontvanger worden vrijgegeven.

 

(c) Het is Cliënt niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten toegestaan om Deliverables of een Communicatie aan Cliënt in volle omvang aan Groepsmaatschappijen of Professionele Adviseurs te verstrekken. Tevens is verdere verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsaanbieding.nl verboden is, behoudens voor zover zulks intern geschiedt binnen de organisatie van de groepsmaatschappij en/of de Professionele Adviseur; alsmede dat Beleggingsaanbieding.nl , voor zover dit naar Nederlands recht is toegestaan, geen zorgplicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens hen aanvaardt in verband met de Diensten.

(d) Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten bepaalt naar eigen inzicht of Deliverables, Communicaties aan Cliënt of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Cliënt of Overige Ontvangers. Ingeval Beleggingsaanbieding.nl van mening is dat een bepaalde Deliverable of Communicatie aan Cliënt niet voor vrijgave geschikt is, zal Beleggingsaanbieding.nl – op schriftelijk verzoek van Cliënt – zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte Deliverable of Communicatie aan Cliënt.

 

(e) Cliënt is gerechtigd te verlangen dat bepaalde onderdelen van de Deliverables of van de Communicaties aan Cliënt niet worden vrijgegeven aan een partij aan wie de rapportage of de documenten ingevolge de Opdracht zou moeten worden vrijgegeven, mits Cliënt die partij op de hoogte stelt van het feit dat de vrijgegeven Deliverable of Communicatie aan Cliënt bewerkt of onvolledig is.

 1. Bescherming persoonsgegevens

(a) In het kader van een Dienst en/of Deliverables of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten kan Beleggingsaanbieding.nl persoonsgegevens betreffende Cliënt en/of personen werkzaam bij/ voor of verbonden aan Cliënt verwerken.

(b) In verband met de optimalisering van de dienstverlening van Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde aan Cliënt, alsmede in verband met het kunnen benaderen van Cliënt en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Cliënt met informatie en met Diensten van Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten, kan Beleggingsaanbieding.nl persoonsgegevens verwerken.

(c) Verwerking van persoonsgegevens door Beleggingsaanbieding.nl in het kader van de activiteiten als voormeld in lid

(a) en (b), vindt plaats conform toepasselijke weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

(d) Op Cliënt rust een zelfstandige plicht tot naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Beleggingsaanbieding.nl is jegens Client niet aansprakelijk voor Schade die voortvloeit uit niet-naleving van deze verplichting door Cliënt of door haar ingeschakelde derden en Client vrijwaart Beleggingsaanbieding.nl voor alle geleden Schade in verband met Claims van derden met betrekking tot de niet- naleving.

 1. Overdracht

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij mag geen der partijen de rechten of plichten voortvloeiend uit een Opdracht geheel of gedeeltelijk overdragen, met dien verstande dat Beleggingsaanbieding.nl haar rechten of verplichtingen ingevolge de Opdracht wel mag overdragen aan haar rechtsopvolgers of een andere Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten en/ of gelieerde onderneming. Partijen zullen noch direct, noch indirect Claims uit hoofde van de Opdracht overdragen aan derden.

 1. Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten van en stelt hen schadeloos voor alle door hen geleden Schade in verband met Claims van derden in verband met de Opdracht, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de Schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

(a) Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden,

en op de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.

(b) Partijen zullen trachten geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht voortvarend door middel van onderhandelingen op senior managementniveau tot een oplossing te brengen.

(c) De arrondissementsrechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van Claims voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht of de Diensten.

 1. Wervingsverbod

Beleggingsaanbieding.nl en Cliënt komen overeen dat zij medewerkers van de andere partij die tijdens de uitvoering van de Diensten rechtstreeks en inhoudelijk contact hebben gehad met eigen medewerkers zowel tijdens de Opdracht als gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na beëindiging daarvan behoudens toestemming van de wederpartij niet direct of indirect zullen benaderen, voor zich zullen laten werken of in dienst zullen nemen. Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt de overtredende partij aan de benadeelde partij een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van het basisjaarsalaris van de betreffende medewerker in zijn/haar nieuwe functie. Hoewel deze vergoeding in de plaats treedt van ieder ander recht op schadevergoeding uitgedrukt in geld, is de benadeelde partij gerechtigd een voorlopige voorziening te vragen die strekt tot beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding. Deze bepaling houdt geen beperking in van het recht van Beleggingsaanbieding.nl c.q. Cliënt om in het algemeen personeel te werven via de media.

 1. Gebruik van namen, handelsmerken, etc.

Beleggingsaanbieding.nl en Cliënt komen overeen dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander geen gebruik zullen maken van elkaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en/of ‘branding’, met dien verstande dat de Beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten de naam van Cliënt en de uitvoering van

de Diensten wel mogen gebruiken in marketing- en publicitair materiaal, om daarmee hun ervaring aan te geven, alsmede voor interne doeleinden.

 1. Gebruik van elektronische communicatie

(a) Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze Vertrouwelijke Informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer wordt aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

(b) Partijen beseffen zich dat internet per definitie onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen worden, dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in voorkomende gevallen wellicht beter is om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische communicatie speelt bovendien het risico van besmetting met een virus. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Cliënt door beleggingsaanbieding.nl en/ of gelieerde entiteiten.

 1. Overige bepalingen

(a) Nawerking. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen/leden 1(b), 1(d) (Toepasselijkheid en gehele overeenkomst), 3 (Honorarium en betaling van facturen), 5 (Eigendom en intellectuele eigendomsrechten), 6 (Beperking van aansprakelijkheid), 8 (Vervaltermijn), 9 (Geheimhouding), 10 (Verspreiding van Deliverables of Communicaties aan Cliënt), 13 (Overdracht), 14 (Vrijwaring), 15 (Toepasselijk recht en forumkeuze), 16 (Wervingsverbod), 17 (Gebruik van namen, merken etc.), 19 (overige bepalingen)

(b) Conversie. Indien op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling of het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft. (c) Kopjes. Kopjes in de Opdracht dienen uitsluitend de leesbaarheid en daaraan komt geen zelfstandige betekenis toe.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de opdracht tot dienstverlening, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden en welke gelijktijdig met deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verstrekt.

Zoek objecten